Chi tiết văn bản - Thị trấn Gio Linh - Gio Linh

Văn bản ban hành

Giấy phép môi trường của công ty Cầu cảng hợp thịnh, Bến cảng tổng hợp Cửa Việt

961/GPMT-UBND
Giấy phép môi trường
-
UBND huyện Gio Linh
Phan Văn Hòa