Chi tiết văn bản - Thị trấn Gio Linh - Gio Linh

Văn bản ban hành

Công văn về việc tra cứu, khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong CSDLQG về Dân cư

41/UBND-CA
CÔNG VĂN
-
UBND thị trấn Gio Linh
Nguyễn Hữu Tài