Luật đất đai sửa đổi - Thị trấn Gio Linh - Gio Linh

Tiếp nhận ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)