Chi tiết bài viết - Thị trấn Gio Linh - Gio Linh

Thị trấn Gio Linh làm tốt công tác cải cách hành chính.

Để cụ thể hóa Kế hoạch cải cách hành chính của UBND huyện, trong thời gian qua, UBND thị trấn Gio Linh đã ban hành kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc UBND nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. UBND thị trấn đã phân công cụ thể trách nhiệm cho từng cán bộ, công chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính quyền điện tử.Xác định chỉ đạo, điều hành CCHC là một trong các giải pháp trọng tâm, UBND thị trấn Gio Linh đã chỉ đạo các cán bộ, công chức tập trung thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch CCHC, phân công trách nhiệm, quy định mối quan hệ phối hợp của các cán bộ, công chức bảo đảm cho việc quản lý, điều hành công tác CCHC thống nhất, đồng bộ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính trong các cuộc họp, tuyên truyền các bài viết về CCHC trên sóng phát thanh; duy trì việc tuyên truyền và hướng dẫn cho công dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cho tổ chức, công dân đến giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Nhằm xây dựng hình ảnh và nâng cao hiệu quả thực hiện cải cách hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thị trấn Gio Linh, lãnh đạo thị trấn luôn quán triệt, chỉ đạo cán bộ công chức thực hiện 4 xin: 4 xin” (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn và xin phép) và “4 luôn” (luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ). 

Tạo điểu kiện thuận lợi cho nhân dân đến giao dịch.

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính triển khai kịp thời, đầy đủ đúng quy định các văn bản QPPL của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh, UBND huyện trên các lĩnh vực quản lý nhà nước. 6 tháng đầu năm 2023 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn đã tiếp nhận và giải quyết 1.021 hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính trên các lĩnh vực. Trong đó, tiếp nhận trực tuyến: 679 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn: 342 hồ sơ. Tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết: 1018 hồ sơ, 03 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. Việc giải quyết TTHC luôn đảm bảo đúng hẹn và đúng quy định của pháp luật. Qua đó tạo thuận lợi cho các tổ chức, công dân trong giao dịch hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng hệ thống chính quyền trong sạch vững mạnh.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, thị trấn Gio Linh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Thường xuyên kiểm tra, rà soát TTHC, nâng cao chất lượng việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cơ quan bảo đảm cho việc giải quyết các công việc của tổ chức, công dân được thuận tiện, nhanh chóng, chính xác, đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận và xử lý công việc của tổ chức, công dân; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thường xuyên rà soát, cập nhật, thống kê các TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ trong bộ TTHC chung áp dụng tại cấp xã; niêm yết công khai tại UBND thị trấn và đăng tải trên trang thông tin điện tử của thị trấn, phấn đấu thực hiện 100% tổng sổ thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết qua phần mềm một cửa điện tử. Tăng cường đầu tư nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức về kiến thức quản lý nhà nước, pháp luật, tin học, ngoại ngữ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ năng lực chuyên môn, thái độ ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức. Tiếp tục Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính cấp xã. Phấn đấu công tác CCHC năm 2023 đảm bảo yêu cầu, đáp ứng nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.